اجرای تاسیسات و لوله کشی
اجرای انواع لوله کشی (آب وفاضلاب,موتورخانه,گرمایش از کف,شوفاژ,و...)./رفع هرگونه نم درساختمان و بنایی

مرتبه
تاریخ : دوشنبه 30 فروردین 1395

تعریف لوله كشی (توزیع آب و دفع فاضلاب )

كلیه لوله كشی ها دستگاه ها و و سایل بهداشتی شبكه های توزیع آب و دفع فاضلاب ساختمان را لوله كشی می‌نامند.لوله ها اتصالات و شیر فلكه ها روی هم رفته سیستم لوله كشی را تشكیل می دهند.

- لوله ها
لوله ها معمولا در شاخه های شش متری به بازار عرضه می شوند.لوله های متعارف آهنی نرم یا فولادی تا قطر 12 اینچ بر اساس قطر اسمی داخلی آنها دسته بندی می شوند. قطر قطر داخلی و واقعی به ازای قطر اسمی معین برای لوله استاندارد سنگین و فوق سنگین بسته به وزن لوله فرق می كند . قطر خارجی هر سه نوع لوله معمولا یكسان است . لوله های بالای 12 اینچ بر حسب قطر واقعی دسته بندی می شوند. طبقه بندی لوله ها ی برنجی و مسی نیز مانند لوله آهنی بر حسب قطر اسمی است و برای هر قطر از لوله دو وزن فوق سنگین و معمولی وجود دارد.

 -اتصالات
به كمك اتصالات لوله ها در طول های مختلف به هم وصل می شوند تا طول مورد نظر به دست آید ودر عین حال اتصالات پیوستگی و تغییر جهت مسیر لوله كشی را تامین كنند.پیوستگی و امتداد خط لوله با استفاده از بوشن ها مغزی ها و تبدیل ها میسر میشود.برای تغییر مسیر خط لول هااز سه راه چهار راه و زانو استفاده می كنند. كلاهك (كپ)برای بستن دهانه لوله در پوش برای كور كردن دهانه اتصالات و تبدیل ها برای تبدیل قطر دهانه لوله و اتصالات به كار میروند. 

مهره ماسورها اتصالاتی بوجود میآورند كه به سادگی باز میشوند. مهره ماسوره ها ی رزوهای سه پارچه اند:دو قسمت از آن ها كه به دو سر لوله ها پیچ شده و قسمت سوم در حالی كه با رزوه قسمت اول درگیر است و برروی قسمت دوم نیز می لغزد این دو تكه را به همدیگر متصل می سازد. دبی در سیستم لوله كشی را به كمك شیر فلكه ها بر اساس نوع جنس قطر و فشار كار طبقه بندی میشوند تنظیم می كنند.

لوله مغزی : قطعه لوله های با طول كمتر از 30 سانیمتر كه دو انتهای آن رزوه شده باشد. لوله های بزرگتر از 30 سانتیمتر تكه لوله محسوب میگردند.

سه راهها: مهمترین و پرمصرفترین اتصالات در انشعاب لوله ها هستند. سه راهها مانند زانو در اندازه ها و انواع متنوعی ساخته میشوند.از آن برای انشعاب های 90 درجه استفاده می شود و همواره انشعاب آن با زاویه قائمه است. اگر هر سه خروجی سه راه هم اندازه باشند نوع آن بر حسب قطر لوله مشخص می شود مانند سه راه یك دوم اینچ چنانچه اندازه قطر انشعاب (نافی)با قطر لوله اصلی متفاوت باشد اول اندازه قطر اصلی را می نویسند و بعد انشعاب .زمانی كه قطر هر سه خروجی متفاوت باشد اندازه هر سه خروجی را باید نوشت و قطر لوله اصلی را باید اول آورد .

چهار راه:در واقع همان سه راه است كه خروجی دیگری مقابل نافی داشته باشد محورهای این چهارراه خروجی در صفحه ای مشترك واقع و بریكدیگر عمود هستند. چهارراه نیز مانند سه راه در اندازه های مختلف ساخته می شوند.

در پوشهالوله پوشفیت سفید:برای بستن انتهای لوله بوشن دار یا اتصالی كه دارای رزوه مادگی باشد به كار میروند. در پوشها از جنس چدن آهن چكش خوار و برنج هستند. برای اندازه های كوچك از در پوش سر چهار گوش بر جسته یا مغزی و برای اندازه های بزرگ از در پوش سر شش گوش استفاده می گردد. مهره ماسوره : انواع مختلفی دارند. كاربرد فراوان مهره ماسوره ها در خطوط لوله كشی در سهولت تعمیرات نمود می كند.وقتی مهره ماسوره و یك اتصال تلفیق شون.میتوان با استفاده از یك اتصال رزوهای تنها از تمام مزایای مهره ماسوره بر خوردار شد.

بوشن: معمولا سر هر شاخه لوله یك عدد بوشن نیز می بندند. بوشن ها از جنس چدن یا آهن چكش خوار و یا برنج هستند. بوشن ها عموما رزوه راستگرد دارند ولی نوع چپگرد را هم طبق سفارش می سازند.نوع دیگری از بوشن كه روپیچ توپیچ یا دنباله نام دارد با بوشن متعارف فرق می كندو دارای رزوه روپیچ است.
عملكرد بوشن تبدیل اتصال انتهای رزوه شده(خارجی)لوله به اتصالی با اندازه بزرگتر است. بوشن تبدیل یك روپیچ- توپیچ به شكل در پوش تو خالی و با دو دهنه به قطر های مختلف است و آنرامیتوان اتصالی برای كاهش و یا افزایش قطر تلقی كرد.

كلا هكهای لوله: كلاهك (كیپ)لوله برای بستن لوله یا اتصالی كه دارای رزوه روپیچ باشد به كار می رود.كلا هك ها مانند در پوش ها از جنس چدن آهن چكش خوار و برنج هستند.

ابزار لوله كشی ونحوه استفاده از آن ها

در لوله كشی ساختمان علاوه بر آچارهای معمولی نظیر انبر دست آچار تخت و رینگی چكش و غیره ابزار نیز كار برد دارند كه به شرح زیر می باشند:

آچار لوله گیر: این وسیله جزء وسایل اولیه و حتمی در لوله كشی می باشد بعلت حالت خاص دهانه این آچار در صورتیكه جهت گردش آن صحیح باشد دهانه دور لوله قفل شده و هر نوع لوله را به راحتی باز یا بسته میكند.جهت صحیح گردش آچار لوله گیر از طرف انتهای دسته آچار بطرف دهانه در جهت گردش عقربه ساعت باعث بسته شدن لوله در اتصال میگردد.

آچار شلاقی: این نوع آچار نیز در لوله كشی كاربرد داشته و شبیه به آچار لوله عمل مینماید.

آچار زنجیری: این آچار نیز مانند آچار لوله گیر و شلاقی برای باز و بسته كردن لوله بكار می رود و فرق آن با آچار لوله گیر در این است كه لوله های با قطر بزرگ را نیز میتوان با آن باز و بسته نمود.جهت گردش صحیح این آچار نیز شبیه آچار لوله گیر می باشد.

انبر دست قفلی: این ابزار نیز در لوله كشی برای لوله های باریك وسیله مناسبی می باشد. با این تفاوت كه دهان آن حالتی دارد كه مانند گیره نیز عمل میكند و لوله یا قسمت مورد كار را بین دو تیغه دهانه آن نگه میدارد.

آچار تسمه ای: این نوع آچار نیز مانند آچار لوله گیر میباشد با این تفاوت كه در لوله كشی ها با لوله مسی كه از آچار شلاقی بعلت خراب كردن جداره لوله نمیتوان استفاده كرد مورد استفاده قرار داده میشود.

آچار فرانسه: از این آچار برای باز و بسته كردن پیچهای مختلف شش گوش و چهار گوش مختلف استفاده میگردد.

گیره: برلی لوله كشی از گیره های معمولی كه دارای دو تیغه مقابل یكدیگرند نمی توان استفاده كرد. فرق این نوع گیره با گیره تیغه ای معمولی در این است كه از چرخش لوله در اثر حدیده كاری و غیره جلوگیری مینماید ضمنا در اثر فشار تیغه های گیره معمولی و بعلت تا ثیر فشار بر آن دو خط مقابل لوله باعث لهیدگی و اصطلاحا دو پهنه شدن لوله میگردد.اما گیره لوله كشی دور تا دور لوله را گرفته و فشار تیغه های مخصوص آن به دور لوله وارد آمده و هیچ ضایعه ای در لوله بوجود نمی آورد.نوع دیگر گیره مخصوص لوله كشی گیره زنجیری می باشد كه فضای كمتری را اشغال می كندو نوع سوم آن تركیبی از گیره معمولی تیغه ای و گیره لوله كشی است.

لوله بر: این ابزار لوله را كاملا تخت ودر زاویه 90 درجه نسبت به محورطولی لوله می برد.این وسیله بمراتب راحت و سریع تر از اره برای بریدن لوله عمل میكند.

برقوزن: این وسیله برای تراشیدن زائده های اضافی داخل لوله كه در اثر بریدن با لوله بر روی سطح داخلی لوله باقی میماند بكار میرود. 

حدیده: این دستگاه به دو صورت دستی و برقی به بازار عرضه میگرددكه به دو نوع در حالت كلی تقسیم میگردد:

  • حدیده با پارچه های قابل تغییر
  • حدیده با پارچه های ثابت

این دستگاه برای دنده كردن سطح خارجی لوله بكار میرود از مهمترین وسایل لوله كشی میباشد.

قلاویز: این وسیله برای دنده كردن سطح داخلی قطعات سوراخ شده جهت بستن لوله یا پیچ در آنها بكار میرود.
ابزار های لوله مسی:

o لوله بر مسی به همراه بر قو مخصوص
o گیره لوله مسی
o لاله كن نوع چكشی و پیچی
o فنر خم كن لوله كه در اندازه های مختلف ساخته شده است
o خم كن اهرمی
o خم كن با نوع ضامن چرخ دنده
o دستگاه جوش هوا و استیلن مخصوص جوشكاری لوله های مسی
o دستگاه جوش پروپان
o فندك مخصوص روشن كردن سر پیك جوشكاری
o دستگاه تمیز كننده لوله مسی (داخلی و خارجی) 

ابزار و وسایل لوله كشی فاضلاب

لوله بر: این نوع لوله بر مخصوص بریدن لوله های چدنی میباشدو شیوه كار شبیه به لوله بر مسی وگالوانیزه دارد.
قلم سرب كاری
كوره ذوب سرب: در این كوره سرب را ذوب كرده و پس از انجام عملیات اولیه كنف كاری و اطمینان از آببندی اتصال و برای محكم شدن اتصال سرب را داخل شیار بین دو لوله می ریزند.

نحوه لوله كشی فاضلاب

لوله چدنی: لوله های چدنی و اتصالات آنها معمولا به صورت نرومادگی ساخته می شوند. برای وصل كردن لوله به لوله یا اتصال لوله را باید طوری نصب كرد كه قسمت مادگی در جهت جریان قرار گیرد. قبل از اتصال لازم است كه سرها و همچنین بدنه لوله چدنی از نظر شگستگی آزمایش شود. نحوه آزمایش از طریق زدن ضربات آرام چكش كوچك امكان پذیر است. حتی اگر لوله دارای ترك موئی هم باشد صدای ضربات به صورت بم كه اصطلاحا صدای مرده چدن نام دارد شنیده میشود.پس از اطمینان از سالم بودن لوله ها آن ها را كاملا در یك محور در داخل هم قرار میدهیم بنحوی كه بصورت خارج از مركز نسبت به یكدیگر قرار نگیرند.سپس كنف مخصوص لوله كشی را بصورت مارپیچ بافته و توسط قلم مخصوص به داخل شیار كوبیده سرب مذاب را روی آن می ریزند.سرب باید حدود 5/2 سانیتیمتر روی كنف ریخته شود تا دو سر اتصالات به هم خوب محكم شوند.

لوله پی وی سی :این لوله ها نیز معمولا بصورت نر و مادگی ساخته می شوند .تفاوت این لوله ها با لوله های چدنی در این است كه اتصال آن ها ازطریق چسب بوده و بین دو سر آن ها پس از اتصال فضایی باقی نمی ماند.

لوله سیمانی: ساخت این نوع لوله نیز شبیه لوله چدنی بوده وبین اتصالات آن فضا باقی می ماند. نحوه لوله كشی كاملا شبیه لوله های چدنی بوده بااین تفاوت كه لوله سیمانی احتیاجی به كنف كاری ندارد و بجای سرب از ملات ماسه سیمان جهت محكم شدن اتصالات استفاده میگردد.برش لوله های سیمانی توسط قلم مخصوص گوه ای وچكش انجام می گیرد.

نحوه لوله كشی آب

لوله گالوانیزه:برای لوله كشی با لوله گالوانیزه ابتدا باید اندازههای مختلف لازم جهت لوله كشی را تعیین نمود و سپس دو سر لوله را در میان گیره مخصوص لوله كشی قرار داده و توسط حدیده سر های لوله بریده شده را را دنده كرد. آب بندی این لوله ها توسط نوار پلاستیكی مخصوص یا خمیر وكنف لوله كشی انجام میگیرد سپس لوله ها توسط اتصالات مناسب در محل مورد نظر نصب میشوند.

لوله پلاستیكی مسی و برنجی: در لوله كشی با لوله پلاستیكی جامد از اتصالات مخصوص استفاده می شود ولی اگر لوله از نوع پلاستیك نیمه جامد و یا معمولی باشد توسط رابط های مخصوصی می توان از اتصالات لوله های مسی استفاده نمود.در لوله كشی با لوله برنجی از روش جوشكاری بیشتر استفاده می گردد.

سیفون: یكی از مهمترین وسایل در شبكه لوله كشی سیفون است عملكرد سیفون مانند شیر یكطرفه ای است كه امكان تخلیه آزادانه آب یا فاضلاب را از وسیله بهداشتی به شبكه فاضلاب فراهم میكند ولی نمی گذارد گاز حاصل از فاضلاب وارد وسیله بهداشتی و فضای داخلی شود.هر وسیله بهداشتی در لوله كشی بجز آنها كه سیفون سر خود هستند باید سیفون آببند در نزدیكی خود داشته باشند.

پركن سیفون: پركن سیفون روی لوله آب سرد ظرفشویی آشپزخانه توالت ها آبخوری ها سوارمیشود. اغلب آب این گونه سیفون ها تبخیر شده و بنابراین گاز فاضلاب و حشرات موذی از لوله فاضلاب به محیط ساختمان راه میابند.شیر پر كن سیفون اگربه طور مناسب روی لوله آب سرد سوار و به سیفون یك كفشور وصل شود وجود آب تازه را در آببند سیفون تضمین میكند .





برچسب ها: لوله کشی فاضلاب ساختمان، جنس لوله های فاضلاب ساختمان، نحوه لوله کشی فاضلاب ساختمان، انواع لوله فاضلاب ساختمان،
ارسال توسط Aghaye nikpour
آرشیو مطالب
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin

ابزار وبلاگ

قالب وبلاگ